Groep 7

Groep 7 binnen de bovenbouw is er op gericht om naast verdieping van de tot dan toe geleerde kennis en vaardigheden om deze ook te verbreden. In dit jaar zal daarom bijvoorbeeld het kennismaken met de Engelse taal, nieuws en cultuur een extra verbreding geven aan de leerstof.

Wat gebeurd er in groep 7?

Voor lezen en spelling zal de stof uit groep 6 verder worden uitgediept. Met name de spelling van werkwoorden zal in deze groep een belangrijke rol gaan innemen.

Bij rekenen wordt de meetkunde verder uitgebreid met onder meer breuken, procenten en korting. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het kunnen omrekenen van maten, het werken met verhoudingstabellen en het gebruik hiervan in verhaalsommen.

Verder zal uw kind leren om programma's op de computer te gaan gebruiken. Dit kan handig zijn omdat in de bovenbouw verwacht wordt dat uw kind ook in staat is om een werkstuk of presentatie te kunnen maken. Daarnaast zullen een spreekbeurt en boekbespreking gehouden moeten worden.

In dit jaar zal het huiswerk verder toenemen en er zullen proefwerken zijn voor bepaalde vakken. In het voorlaatste jaar van het basisonderwijs zal uw kind steeds meer in staat zijn om zelfstandigheid, kritisch denken en reflecteren en persoonlijke ontwikkeling onder de knie te krijgen.

Tot zover de informatie over groep 7. Klik hier om te zien wat de laatste groep (groep 8) voor uw kind in petto heeft?