OV

De Oudervereniging

De oudervereniging is een belangrijk orgaan op elke school, zowel voor het behartigen van de belangen van de ouders, als ook voor andere schoolse activiteiten.

De oudervereniging heeft haar taken en bevoegdheden vastgelegd in de akte van oprichting en het huishoudelijk reglement.

Aan het lidmaatschap van de vereniging zijn geen kosten verbonden, u betaalt uitsluitend de vrijwillige ouderbijdrage. U wordt lid van de oudervereniging door invulling van het aanmeldingsformulier.

De oudervereniging bestaat uit tenminste 5 leden. Het bestuur wordt benoemd voor een termijn van 3 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van 2 jaar. De benoemingen vinden plaats tijdens de najaarsvergadering. Het bestuur van de oudervereniging wordt door de leden van de oudervereniging uit hun midden gekozen. Dat betekent dat alle ouders, die lid zijn van de oudervereniging, zich kandidaat kunnen stellen voor de oudervereniging. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website. De oudervereniging heeft een gedeeltelijk beleidsmatige functie en een organisatorische functie.

 1.     Beleidsmatige functie: adviesbevoegdheid, zowel gevraagd als ongevraagd, aan de medezeggenschapsraad (MR) en via de MR aan het bevoegd gezag. Dit gaat met name over die zaken die de oudervereniging in het bijzonder aangaan, maar ook de signaleringsfunctie vanuit de ouders naar zowel de MR als het bevoegd gezag.De oudervereniging behartigt uitsluitend de belangen van een specifieke groep, de ouders. Dit is een verschil met de medezeggenschapsraad. De laatste heeft altijd rekening te houden met de belangen van verschillende groepen.

2.     Daarnaast organiseert de oudervereniging allerlei ondersteunende werkzaamheden voor de school, zoals:

De activiteiten van de oudervereniging zijn veel omvattend en worden uitgevoerd door vele vrijwillige ouders van school. Al deze activiteiten zijn niet te organiseren zonder deze enthousiaste ouders. Ieder jaar zoeken wij weer versterking bij verschillende activiteiten en/of commissies. U kunt voor vragen en opmerkingen altijd contact opnemen met één van de bestuursleden van de OV, de namen staan vermeld op de website van school. Ook kunt u zich aanmelden voor ouderhulp via email of rechtstreeks bij één van de bestuursleden.

ALLEEN MET HEEL VEEL VRIJWILLIGE OUDERS KUNNEN WIJ AL DEZE ACTIVITEITEN VOOR ONZE KINDEREN ORGANISEREN.

 De vrijwillige ouderbijdrage

De oudervereniging is verantwoordelijk voor de inning en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De oudervereniging legt tijdens de jaarlijkse najaarsvergadering verantwoording af over de uitgaven in het afgelopen jaar en zij doet een voorstel (begroting op hoofdlijnen) voor de uitgaven in het nieuwe jaar.

Deze vrijwillige ouderbijdrage heeft tot doel een groot aantal voorzieningen te bekostigen die de overheid niet vergoedt. Voorzieningen die allemaal nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen maar ook om uw kind de mogelijkheid te geven achteraf met veel genoegen aan de school te laten terugdenken.

Met deze bijdragen worden niet alleen extra leermiddelen en ondersteunende middelen bekostigd (zoals reken- en taalmethodes, leermiddelen t.b.v. de ‘Leefstijl’ methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en de methode Topondernemers voor het documentatiecentrum), maar ook theaterlessen. Voorts worden uit dit fonds alle excursies en feesten (Sinterklaas- en Kerstviering, Pasen), volksdansen, sportdagen, bosdagen en de schoolkrant betaald.

De oudervereniging vraagt aan vrijwillige ouderbijdrage over schooljaar 2008-2009 €85,00 per leerling. De bijdrage wordt jaarlijks aangepast met de inflatiecorrectie. Voor extra activiteiten kan er na toestemming van de ouders en de oudergeleding van de MR een aanpassing plaats vinden die hoger is dan de inflatie. De oudervereniging tracht bij iedere uitgave zo verantwoord mogelijk met de beschikbare middelen om te gaan.