MR

Voor kinderen/ouders en leerkrachten is een goed onderwijsklimaat in de ruimste zin van het woord van groot belang. Overleg, open communicatie en een transparant beleid zijn daarbij essentieel. Om hieraan tegemoet te komen heeft onze school een Medezeggenschapsraad (MR) waarin de belangen van beide groepen worden vertegenwoordigd. De MR bestaat op onze school bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten.  

Doel van de MR is meedenken en meebesturen. De MR overlegt daartoe met de directie en/of het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals:

De MR van onze school organiseert jaarlijks een MR Informatie avond en houdt u ook via MR nieuwsbrieven op de hoogte.

Bevoegdheden Medezeggenschapsraad
In de Wet op de Medezeggenschap op Scholen (dd. 1 januari 2007) is beschreven welke bevoegdheden de MR heeft. Deze zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden.

Algemene bevoegdheden

Het recht op informatie
Dit houdt in dat het bestuur aan de MR alle inlichtingen, die de MR redelijkerwijze nodig heeft voor de vervulling van zijn taak, tijdig verstrekt.

Het recht op overleg
De MR heeft recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan) over alle zaken die de school betreffen.

Initiatiefrecht
Dit houdt in dat de MR zelf over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bestuur kan doen en standpunten hierover duidelijk kan maken.

Bijzondere bevoegdheden

Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bestuur vooraf de instemming van de MR nodig heeft.

Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bestuur advies moet vragen aan de MR.

Vergaderingen MR
De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en de notulen hangen op het prikborden tegenover de lerarenkamer en bij de kleuters.

GMR
Nu de bestuurlijke schaalvergroting een feit is, is het noodzaak dat alle medezeggenschapsraden van de verschillende scholen van de Stichting Rijn- en Heuvelland de krachten bundelen in een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taak van de GMR is met alle scholen van de stichting met het bestuur gemeenschappelijke zaken te bespreken, zoals beleidskwesties, financieel beleid en te reageren op actuele ontwikkelingen en voorstellen van het stichtingsbestuur.

Roswitha de Bekker, ouder van de Van Dijckschool, is afgevaardigde namens vier scholen van de Stichting waaronder de Van Dijckschool.

Contact Medezeggenschapsraad
Voor vragen/opmerkingen kunt u bij de MR leden terecht of u kunt de MR mailen

Namen oudergeleding en namen teamleden
De leden van de MR worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen daarna nog voor 2 jaar worden herbenoemd. De leden van de MR zitten zonder last of ruggespraak in de MR.